Praktische informatie

Hieronder vindt u praktische informatie over onze school.

In- en uitgaan van de school

Tien minuten voor de lessen beginnen gaat de schooldeur open.  Het is belangrijk dat uw kind vóór 08.30 uur school is. Te laat komen is erg storend. Om 08.30 uur starten de lessen.

Schooltijden/continurooster

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur.
Op woensdag zijn de kinderen vanaf 12.15 uur vrij.

Geen honden op het schoolplein

Vooral jongere kinderen zijn vaak angstig voor honden. We verzoeken u daarom uw hond niet mee het schoolplein op, of de school in te nemen.

De verkeerssituatie bij het in- en uitgaan van de school

Samen met u proberen we de verkeerssituatie rond school zo veilig mogelijk te maken. Bij het halen en brengen van de kinderen kan het zoals bij elke school druk zijn. Breng uw kind daarom het liefst lopend of op de fiets naar school. Komt u toch met de auto, parkeert u dan in de parkeervakken voor de school. Om in samenwerking met de gemeente de verkeerssituatie te verbeteren hebben wij een verkeerscommissie.

Pauze

In de ochtendpauze eten de kinderen iets gezonds  (fruit of groenten) en drinken. De kinderen kunnen zelf drinken meebrengen (niet koolzuurhoudend), of deelnemen aan de schoolmelk regeling.

 

Traktaties

Over verjaardagtraktaties bestaan geen afspraken. Vraag gerust de leerkracht om advies hierover. 

Fietsen

Omdat de stallingruimte beperkt is, zien we graag dat de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen. Zowel kinderen als hun ouders verzoeken we bij het in- en uitgaan niet te fietsen op het schoolplein en de stoep.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons moeten in school uitgezet worden. Hebt u onder schooltijd een heel dringende boodschap, belt u dan alstublieft naar school. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van telefoons. We realiseren ons dat het soms handig kan zijn als uw kind een mobiele telefoon bij zich heeft (bijvoorbeeld als het rechtstreeks uit school nog ergens heen moet). Als dat echter niet aan de orde is, adviseren we u dringend uw kind geen telefoon mee naar school te laten nemen. In dringende gevallen mag uw kind altijd van de schooltelefoon gebruik maken.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en/of worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te kunnen lossen. Heeft u een probleem of klacht betreffende de situatie in een klas, neemt u dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind. Samen wordt er dan geprobeerd een oplossing te vinden. Als dit niet lukt dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de schoolleider. De school heeft twee interne contactpersonen. Zij zullen u kunnen adviseren via welke weg u uw probleem of klacht het beste kan laten behandelen.

Het kan zijn dat de behandeling van uw probleem of klacht niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid. Er zijn dan nog andere mogelijkheden om uw probleem of klacht te laten beoordelen.
Het bestuur van onze school heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks bij de school betrokken is (ouders en personeel).
De tekst van de klachtenregeling kunt u vinden op de website van ons bestuur: www.opoijmond.nl. In de klachtenregeling is geregeld dat u de klacht, binnen een jaar na de bestreden gedraging of beslissing, kunt voorleggen aan het bestuur, of aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Meer informatie over klachten en de klachtencommissie treft u aan op de website:
www.onderwijsgeschillen.nl
De Landelijke Klachtencommissie is als volgt te bereiken:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht telefoon: 030 – 280 95 90

Bezoekadres:
Gebouw ‘Woudstede’ Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Hoofdluis

Onze school heeft in samenspraak met team, de ouders, de MR en de ouderraad de volgende afspraken gemaakt t.a.v. de bestrijding van de hoofdluis.

Na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. De namen van de kinderen, die afwezig zijn worden genoteerd en later gecontroleerd. Wanneer er hoofdluis en/of neten geconstateerd wordt, worden de kinderen van de desbetreffende groep opnieuw gecontroleerd op hoofdluis door ouders. Het tijdstip op de dag wordt in samenspraak met de groepsleerkracht bepaald. De namen van de kinderen met hoofdluis en/of neten worden aan de groepsleerkracht doorgegeven. De groepsleerkracht neemt met de ouders van het betreffende kind diezelfde dag contact op. Het kind dient zo snel mogelijk behandelt te worden. De jassen van de kinderen van groep 1 t/m 8 hangen in een luizentas/cape aan de kapstok. Wanneer er een luizenprobleem is dan dient de groepsleerkracht van de groep ervoor te zorgen dat de verkleedkleren en knuffels gewassen worden. De luizentassen/capes worden  aan de leerlingen verstrekt. Het gebruik van de luizentas/cape is voor elke leerling verplicht. Mocht de luizentas/cape zoekraken of niet meer bruikbaar zijn, dan kunt u op school een nieuwe luizentas/cape krijgen. In elk geval een keer per jaar worden de luizentas/cape mee naar huis gegeven voor een wasbeurt, meestal is dit voor de zomervakantie! Als er bij een kind langere tijd hoofdluis wordt geconstateerd, dan neemt de school contact op met de GGD, voor eventueel een huisbezoek en extra controle.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

De stichting OPO IJmond heeft voor al haar scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school/het schoolbestuur is echter niet ( zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Voor- en naschoolse opvang de Pionier Op Stoom

In ons schoolgebouw zit ook de BSO van Op Stoom. Het is een gezellige, fijne plek waar kinderen geïnspireerd worden!
We nemen de kinderen serieus en dagen ze uit om actief deel te nemen aan verschillende activiteiten. Sport, muziek, toneel, koken, knutselen, voor ieder wat wils. En we trekken er ook veel op uit. Lekker de natuur in of gewoon een potje voetballen op het schoolplein. Meer informatie en/of inschrijven kan via www.opstoom.nl. U kunt ook op deze website meer informatie vinden onder de button Kinderdagverblijf De Pionier Op Stoom.

Schoolreis

Eens per jaar gaan alle groepen op schoolreis. De bestemming varieert van jaar tot jaar. Het verzoek tot betaling ontvangt u vanuit de ouderraad. De betaling van de schoolreis staat apart van de vrijwillige ouderbijdrage die er is t.b.v. diverse feesten en activiteiten. Groep 8 gaat drie dagen op reis. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd en geïnd door school.

Schorsing en verwijdering

De leerkrachten doen al het mogelijke om in hun klas een prettige, veilige sfeer te scheppen. Het kan echter gebeuren dat een kind een bepaald gedrag vertoont waardoor het gevoel van veiligheid bij andere leerlingen afneemt, en het de leerkracht onmogelijk wordt gemaakt normaal les te geven. Om leerlingen en leerkrachten te beschermen, kan de schoolleiding het bestuur verzoeken een leerling te schorsen of te verwijderen.  Voor een uitgebreide beschrijving van de procedures die bij schorsing of verwijdering gevolgd moeten worden, verwijzen wij u naar de website van ons schoolbestuur: www.opoijmond.nl