MR

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. In principe kunnen in de MR alle zaken die de school betreffen worden besproken. In de statuten is vastgelegd op welke punten de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De schoolleider vertegenwoordigt het bestuur en heeft een adviserende rol naar de MR. De leden van de MR worden uit en door hun geleding gekozen. D.w.z. het schoolteam en de ouders kiezen elk hun eigen afvaardiging. Ieder lid wordt voor drie jaar gekozen. Daarna kan men zich opnieuw verkiesbaar stellen. De data van de vergaderingen vindt u in activiteitenkalender. Jaarverslagen en de notulen kunt u opvragen om in te zien via: mr@pioniervelserbroek.nl Heeft u vragen en of opmerkingen, dan kunt u ons mailen.

Wie zitten er in de MR?

Erwin Langeveld (vader van Sara uit groep 7)
Wilma Fris leerkracht groep 1/2b
Karin Weber leerkracht groep 1/2a
Sylvia van Blanken IB

 

 

De notulen van 7 september 2020 kunt hier downloaden.

Het activiteitenplan 2020-20201 kunt u hier downloaden.

Het reglement van de  MR kunt u hier downloaden.

Het huishoudelijke reglement kunt u hier downloaden.

Het reglement van de Pionier MR kunt u hier downloaden.

 

 

 

 

 

De GMR

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement. De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van onze school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR bestaat uit 8 leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op de website van ons bestuur vindt u meer informatie over o.a. de samenstelling, de vergaderdata en het reglement van de GMR. Kijk op: www.ooijmond.nl