MR

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken die de school betreffen en behartigt de belangen van de kinderen, de ouders, het personeel én de school. In het Reglement van de Medezeggenschapsraad is vastgelegd op welke punten de raad advies- of instemmingsrecht heeft. De raad bestaat uit zes leden waarvan de helft ouders en de andere helft teamleden. De leden van de MR worden uit en door hun geleding gekozen en hebben zitting voor drie jaar. Daarna kan ieder lid zich opnieuw verkiesbaar stellen.

 

 

 

 

 

Wie zitten er in de MR?

De MR van de Pionier bestaat uit:

Erwin van Langeveld (voorzitter) – vader van Sara, groep 8

Marten Kamerling – vader van Anne-Teun, groep 5 en Jette, groep 1/2 A

Margreet van Halderen- de Wit- moeder van Sophie, groep 5

Sylvia van Blanken – leerkracht groep 6/7

Karin Weber – leerkracht groep 1/2 A

Gerry Moeke – leerkracht groep 5

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het van belang is voor de MR en u kunt dit niet goed met de groepsleerkracht of de schoolleider bespreken, dan kunt u ons dit laten weten door ons persoonlijk aan te spreken of u stuurt een mail naar mr@pioniervelserbroek.nl

Jaarlijks is er de jaarvergadering van de MR/OR. De MR doet dan verslag van de behandelde onderwerpen gedurende het afgelopen schooljaar. Ouders worden voor deze vergadering uitgenodigd via de nieuwsbrief.

 

De notulen van 2 november 2020 kunt u hier downloaden.

De notulen van 19 januari 2021 kunt u hier downloaden.

 

Het reglement van de  MR kunt u hier downloaden.

Het huishoudelijke reglement kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

De notulen van de jaarvergadering kunt u hier downloaden.

 

 

De GMR

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement. De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van onze school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR bestaat uit 8 leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op de website van ons bestuur vindt u meer informatie over o.a. de samenstelling, de vergaderdata en het reglement van de GMR. Kijk op: www.ooijmond.nl