Samenwerking tussen school en ouders

Goede contacten met ouders vinden wij belangrijk, omdat ouders en school hetzelfde doel nastreven: de optimale ontwikkeling van het kind.

Kennismaking

Aan het begin van het jaar is er een kennismakingsgesprek en informatiemoment over het onderwijsaanbod van de groep. Daarnaast schrijven ouders zich tweemaal per jaar in voor een portfoliogesprek. Als de ontwikkeling van het kind daarom vraagt, is er intensiever contact.

Bij diverse activiteiten zijn ouders welkom of vragen we hun hulp of begeleiding. De school heeft een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.

Overblijven

De kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school. Ze eten dan in de klas met de leerkracht. Aan deze opvang zijn geen kosten verbonden. De kinderen gaan gezamenlijk een half uur naar buiten, onder toezicht van een medewerker van school en van de tussenschoolse opvang van Op Stoom.

Pauzehapje

In de ochtendpauze eten de kinderen iets gezonds (fruit of groenten) en nemen ze iets te drinken dat zij van huis meenemen. Vriendelijk verzoek om de kinderen geen snoep en koek mee naar school te geven.

Verrassend gebouw

Op de plaats waar de Pionier nu staat, stond ooit een bollenschuur. De architect heeft zich hierdoor laten inspireren. Het resultaat is een ‘eenvoudig’ gebouw aan de buitenkant met een verrassende binnenkant: veel ruimte en een prachtige lichtinval, grote lokalen, een aula met een podium en ook in de onderbouw een gemeenschappelijke ruimte.

Denk je met ons mee?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, praat mee en besluit mee! 

De MR is een gesprekspartner voor de schooldirecteur met betrekking tot alle beleidszaken die de school aangaan en als gezamenlijk doel: kwalitatief uitstekend onderwijs. Met het advies- en instemmingsrecht kan de MR de belangen behartigen van alle ouders (en dus leerlingen) en personeelsleden.  

Ouderraad

De ouderraad biedt vooral hulp bij de praktische organisatie en ondersteuning van tal van activiteiten. We denken hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en evenementen. De ouders in de raad komen regelmatig bijeen om samen met een afvaardiging van het team de verschillende activiteiten voor te bereiden of te bespreken. Elk jaar wordt in oktober, samen met de medezeggenschapsraad, de algemene jaarvergadering gehouden. Daarin lichten we het financieel overzicht toe en worden nieuwe leden gekozen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De taken en bevoegdheden van de gmr zijn beschreven in het reglement. Deze raad bestaat, net als de medezeggenschapsraad van onze school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De gmr bestaat uit 8 leden, die de ouders, respectievelijk personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigen. De gmr vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op de website van ons bestuur staat meer informatie over de samenstelling, de vergaderdata en het reglement.